Adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi tájékoztatás az EU általános adatvédelmi rendelete alapján Magyarországon

GDPR adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, látogasson el a Deutsche Bank AG honlapjának adatvédelmi részére.

 

Egyes speciális adatkezelések, adattovábbítások


1. Panaszkezelés
Panaszkezelés esetén a Bank a panasszal kapcsolatban birtokába került személyes adatokat öt évig megőrzi.

2. Hangfelvétel
2.1. A Bank a panaszkezelési, igényérvényesítési, elszámolási és biztonsági célból az érintettel folytatott telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítheti és a hangfelvételt jogszabályban meghatározott ideig megőrizheti. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Bank a hangfelvételt öt évig őrzi meg.
2.2. A Bank az Érintett kérelmére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, illetve az arról készült jegyzőkönyvet térítésmentesen a rendelkezésre bocsátja.

3. A központi hitelinformációs rendszer (KHR) részére történő adattovábbítás

3.1. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII törvény alapján a bank meghatározott személyes adatok központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) részére történő továbbítására köteles.

3.2. A KHR-ben nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.

3.3. A KHR-be történő adattovábbításról bővebb tájékoztató a mindenkor hatályos ÁSZF-ben olvasható.

4. FATCA törvény alapján fennálló kötelezettségek
A Bank a Hpt. 288/A-288/B. §-ai, valamint a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban FATCA törvény) alapján meghatározott személyes adatokat az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban Aktv.) 43/B-43/C.§-ban foglaltak szerint köteles adatot szolgáltatni a NAV felé. A NAV a Bank által szolgáltatott adatokat az Aktv. 43/D. § alapján továbbítja az Amerikai Egyesült Államok FATCA törvényben meghatározott illetékes hatósága felé. A FATCA-val kapcsolatos bővebb tájékoztató az alábbi linken található: FATCA-hirdetmeny.

5. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás alapján fennálló kötelezettségek
A Bank a Hpt. 288/C-288/D. §-ai, valamint az Aktv. 43/H. §-ban foglaltak alapján meghatározott személyes adatokat köteles a NAV felé továbbítani. A NAV a Bank által közölt adatokat az Európai Unió tagállama vagy más állam hatáskörrel rendelkező hatósága részére továbbítja. Az adatszolgáltatással kapcsolatban bővebb tájékoztató az alábbi linken található: CRS-hirdetmeny-honlapra.

6. A Bankkal folytatott elektronikus kommunikáció során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése
6.1. A Bank az Mt. 11.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján munkavállalóinak a Bank által biztosított elektronikus kommunikációs rendszerein keresztül folytatott kommunikációját („kommunikáció”) ellenőrzi. Ennek során a Bank rögzíti a munkatársai elektronikus kommunikációját, ideértve bármely külső személy (Érintett) és a Bank munkatársa között folytatott valamennyi kommunikációt.
6.2. A kommunikáció ellenőrzésére és rögzítésére jogszabály- vagy szabályzatsértő, büntetőjogilag vagy bankfelügyeleti szempontból releváns kommunikáció kiszűrése, a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi vagy felügyeleti előírások, a Bankra vonatkozóan kötelezően kiadott belső szabályzati rendelkezések megsértésének (pl. bizalmas/bennfentes információ, bank-, értékpapír- vagy üzleti titok szivárogtatása, piacbefolyásolás) felderítése, valamint a felügyeleti hatóságok felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében van szükség.
Ilyen, a Bank tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások különösen, de nem kizárólagosan:

az 596/2014/EU Rendelet a piaci visszaélésekről;
a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) banktitokra, értékpapír-titokra és üzleti titokra vonatkozó rendelkezései;
az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról MiFID II’) 16. Cikk 6-7. és 11. Pontjai; a 72-76. cikkek A BIZOTTSÁG (EU) felhatalmazáson alapuló Rendeletéből (2016.4.25.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az Irányelvet átültető magyar jogszabályok;
a német értékpapír-kereskedelmi törvény (Wertpapierhandelsgesetz)) 14 és 20a szakaszai.
6.3. A kommunikáció rögzítése úgy történik, hogy az elektronikus kommunikáció másolatát a Bank, mint adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó (Hewlett-Packard Limited, Amen Corner, Cain Road, Bracknell, Berks RG12 1HN, és Autonomy House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, Egyesült Királyság) tárolja és dolgozza fel a ’Digital Safe’ elnevezésű dedikált adatbázisában. Az adatbázisban az adatokat a Bank az adattípusra előírt időtartamban, de legfeljebb tíz évig kezeli és tárolja. Amennyiben azt az adatkezelés célja indokolja (pl. folyamatban lévő hatósági vizsgálat), a tárolás időtartama az ehhez szükséges és indokolt időtartamra meghosszabbítható.
6.4. A fenti célból és esetekben a Bank felső vezetése és az általuk kijelölt személyek (beleértve a munkavállaló közvetlen felettesét, a Compliance, Jog, Személyzeti és a Belső Ellenőrzés munkatársait), illetve megbízott külső jogi és egyéb szakértők az ilyen rendszereken továbbított üzenetek, illetve kommunikáció tartalmát megvizsgálhatják. Az ellenőrzés keretében a kommunikációba a Deutsche Bank Csoport nem európai egységeiben dolgozó személyek is betekinthetnek ellenőrzési feladatuk ellátása érdekében.

 

Budapest, 2018. május 25.


Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe