Çerçeve Sözleşmeler

Show content of SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

Belge Kayıt Tebliği:
III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

 

2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), ……… Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, şirket merkezi ………………….. adresinde bulunan …………… A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile ……….. T.C. kimlik numaralı, …………… adresinde mukim ………….. (Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri’nin beyan ettiği elektronik posta adresi ……………….. /GSM numarası ………………’dir.

 

3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme, SPK’nın 37’nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38’inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu’nun Kurul tarafından verilmiş olan ve https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/ adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu’nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

 

4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgah üstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdi edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri’ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabi olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri’nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği’nin 5’inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu’nun ………. adresli internet sitesinde yer almaktadır.

 

5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin / sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri’ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 33’üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye uygunluk testi yapılacağını ve testin sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri’nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 40’ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği’nin 5’inci maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme’nin Yatırım Kuruluşu’nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.

 

TARİH

Müşteri                      Yatırım Kuruluşu

İmza                          Kaşe/Yetkili İmzası

Show content of CAPITAL MARKETS TRANSACTIONS GENERAL FRAMEWORK CONTRACT

1.Definitions and Abbreviations

Communiqué on Document and Record Keeping:
Communiqué III-45.1 of the Capital Markets Board regarding the Document and Record Keeping System regarding Investment Services and Activities and Ancillary Services

Code of Obligations: Code of Obligations no. 6098

Exchange: Borsa İstanbul A.Ş.
Board: Capital Markets Board
MKK: Central Securities Depository of Turkey
Capital Markets Law: Capital Markets Law no. 6362
Takasbank: İstanbul Clearing and Settlement Bank Inc.

Communiqué on Investment Services: Communiqué III-37.1 of the Capital Markets Board on Principles regarding Investment Services, Activities and Ancillary Services

Communiqué on Investment Firms: Communiqué III-39.1 of the Capital Markets Board on Principles of Establishment and Activities of Investment Firms

 

2. Parties

This Capital Markets Transactions General Framework and Account Opening Contract (“Contract”) was signed by and between …………………… A.Ş., registered with the Trade Registry Office of ….., resident at the address of ………………….. …………… (Investment Firm) and ……………………., with Republic of Turkey Identity No. ……………, resident at the address of ………………….………….. (Client). E-mail declared by the Client is ……………….. / Client’s mobile phone number is ……………….

 

3. Subject and Scope of the Contract

This Contract regulates the general principles applicable to the legal relationship established with the Investment Firm and to account opening in order to ensure that the invesment services and activities stipulated in Article 37 and the ancillary services stipulated in Article 38 of the Capital Markets Law are provided in accordance with the legislation regarding the Capital Markets Board, Exchange, Takasbank, MKK and other applicable laws of the Republic of Turkey and secondary regulations and the laws and regulations applicable to the regulatory authorities, organized exchanges, settlement and clearing institutions of other countries regarding foreign transactions, limited to the authorities granted to the Investment Firm by the Capital Markets Board, as publicly announced at the Public Disclosure Platform at https://tspb.org.tr/kamuyu_aydinlatma/deutsche-bank-a-s/.

In case the Contract is signed by the Parties, the Client accepts that an account will be opened to his/her name at the Investment Firm and the Investment Firm undertakes to complete the necessary transactions and formalities to open an account to the name of the Client. Investment Firm will, under this Contract, further comply with its client identification liabilities under Law no. 5549 on Prevention of Laundering of Crime Proceeds and its disclosure liabilities under Law no. 6502 on Protection of the Consumer.

 

4. Framework contracts regarding investment services and activities

Subsequent to completion of the account opening procedure under this Contract, principles regarding intermediation in trading of capital markets instruments at organized markets and/or over-the-counter markets, portfolio management, investment advisory, intermediation in public offering and principles regarding custodian services and provision of ancillary services, principles applicable to safekeeping, assessment and payment/delivery of Client’s cash/ securities, principles regarding calculation and notification of expenditure such as fees, expenses, commission, etc. that will be reflected to the Client, settlement and liquidation of transactions, electronic transaction platforms, all other principles applicable to capital markets transactions that the Client will conduct at/ via the Investment Firm, especially including laws and other legislation regulating this Contract, its duration and termination will be separately determined by and between the Client and the Investment Firm via framework contract(s) to be executed by and between the Client and Investment Firm under Article 5 of the Communiqué on Document and Record Keeping, based on the investment services, activities and ancillary services to be required by the Client.

Framework contracts to be signed regarding the investment services, activities and ancillary services to be provided by the Investment Firm based on the request of the Client can be found at the website of the Investment Firm at …………….

 

5. Notification of the Risks to the Client

Investment Firm hereby accepts and undertakes that special risk notification forms and declarations regarding the investment services and activities foreseen in the relevant capital markets legislation will be presented to the Client before the framework contract(s) is signed at the electronic media, that appropriateness test will be applied to the Client by the Investment Firm at this stage in accordance with Article 33 of the Communiqué on Investment Firms and the results of this test will be notified to the Client in writing and that in case the Client requires portfolio management or investment advisory services, a suitability test will be applied to the Client based on Article 40 of the Communiqué on Investment Services.

This Contract was signed by the Parties in 1 (one) original in accordance with Article 5 of the Communiqué on Document and Record Keeping and the Client received a copy of this Contract bearing the signed and sealed “same as original” approval of the Investment Firm by hand/ electronically.

 

DATE

Client                   Investment Firm

Signature             Company Seal/Authorized Signature