ข้อความสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น และข้อมูลที่นำเสนอนี้อาจมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และถุกต้องตามความประสงค์ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ มิได้จัดเพื่อเป็นการให้คำแนะนำทางการเงินหรือ ทำคำเสนอซื้อเสนอขาย หรือให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นใด โดย รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหลักที่ระบุในเว็บไซต์นี้ได้แสดงถึงการดำเนิน ธุรกิจหลักโดยรวมของธนาคารดอยช์แ บงก์ เอจี และบริษัทลูก รวมทั้งบริษัทในเครือทั่วโลก ทั้งนี้สินค้าและบริการที่ระบุในเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ได้มีเพื่อให้บริการแก่ ลูกค้าในทุก ๆ ประเทศ ขณะที่ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้จะมีการปรับเปลียน เป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในช่วงเวลา นั้นๆ

ก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านควรขอรับคำแนะนำทางการเงินจากผู้ เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเฉพาะด้านข องท่าน รวมทั้ง สามารถประเมินสถานการณ์ทางการเงินและความต้องการในด้านการลงทุนได้อย่างถูก ต้อง

ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี หรือบริษัทในเครือ (โดยรวมเรียกว่า “กลุ่มดอยช์” ) ไม่ได้ตรวจสอบ หรือสอบยันข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซด์นี้ จึงไม่ยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซ ต์นี้ ทั้งนี้ กลุ่มดอยช์จะไม่รับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย หรือรับผิดต่อความเสียหาย การสูญหาย ไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์นี้ (รวมถึงกรณี ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อใด ๆ )หรือ ความเสียหายที่ เกิดขึ้จากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางกฎหมาย

ทั้ง นี้ ในบางประเทศที่มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับทางฎหมายที่ต้องได้รับอนุญาตจากทาง การก่อนนำเสนอหรือเผยแพร่ ในประเทศนั้น ๆ ดังนั้นข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์นี้ จึงเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่มี ถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นและไม่ได้มุ่งหวังที่จะจัดทำเพื่อนำเสนอ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่อาศัยอยู่ ณ ประเทศอื่นแต่อย่างใด